آمار و احتمال

 • You've just added this product to the cart:

  2-آمار واحتمال(توزیع پواسون)

  2-آمار واحتمال(توزیع پواسون)

  فرض کنید بطور متوسط در هر ساعت  8 اتومبیل وارد کارواش می شود.
  الف)چقدر احتمال دارد در یک ربع بعدی حداکثر دو اتومبیل وارد کارواش شوند؟

  ب)چقدر احتمال دارد برای ورود اتومبیل بعدی 10 دقیقه منتظر بمانیم؟

 • You've just added this product to the cart:

  1-آمار واحتمال(توزیع پواسون)

  1-آمار واحتمال(توزیع پواسون)

  یک دستگاه چاپگر کامپیوتری بطور متوسط در هر ماه دوبار سرویس می شود. احتمال اینکه در یک ماه کمتر از 2 بار سرویس شود را بیابید.

 • You've just added this product to the cart:

  1-آمار واحتمال(تابع چگالی احتمال)

  1-آمار واحتمال(تابع چگالی احتمال)

  فرض کنید متغیر تصادفی x دارای تابع چگالی بصورت  باشد در اینصورت:

  الف)مقدار C را بیابید.

  ب)حاصل را حساب کنید.