اعضای هیات علمی

سوابق تحصیلی
کارشناسی:ریاضی محض از دانشگاه محقق اردبیلی

کارشناسی ارشد:ریاضی محض،گرایش آنالیزاز دانشگاه شیراز

 

جوایز و افتخارات

ارایه ۴ مقاله در زمینه ریاضی و آموزش ریاضی

تعدادی از ویدیوهای تولید شده توسط ایشان

سوابق تحصیلی
کارشناسی:ریاضی محض از دانشگاه گیلان

کارشناسی ارشد: ریاضی محض  از دانشگاه تربیت مدرس

جوایز و افتخارات

رتبه دوم در مقطع کارشناسی
رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد
استاد نمونه واحد سما در سال ۹۵

تعدادی از ویدیوهای تولید شده توسط ایشان

سوابق تحصیلی
کارشناسی:ریاضی محض از دانشگاه صنعتی  شریف

کارشناسی ارشد:ریاضی محض از دانشگاه صنعتی شریف
دکتری: ریاضی محض گرایش آنالیز ریاضی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

تعدادی از ویدیوهای تولید شده توسط ایشان

سوابق تحصیلی
کارشناسی:ریاضی محض از دانشگاه تربیت معلم سبزوار

کارشناسی ارشد:ریاضی کاربردی از دانشگاه تهران
دکتری: ریاضی کاربردی از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

تعدادی از ویدیوهای تولید شده توسط ایشان

دانش آموخته دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد-معدل ۱۸:۳۰

رتبه دوم مقطع کارشناسی و رتبه سوم کارشناسی ارشد

رتبه ۱۴ کنکور کارشناسی ارشد -سال۸۱

 

 

تعدادی از ویدیوهای تولید شده توسط ایشان

سوابق تحصیلی
کارشناسی:ریاضی محض از دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم تهران)
کارشناسی ارشد:ریاضی کاربردی از دانشگاه تهران
دانشجوی دکتری هوش مصنوعی دانشگاه تهران مرکزی

 

جوایز و افتخارات
کسب مدال نقره مسابقات ریاضی کشور در سال ۸۰
رتبه ۱۰ آزمون کارشناسی ارشد رشته ریاضی

تعدادی از ویدیوهای تولید شده توسط ایشان

سوابق تحصیلی
کارشناسی:ریاضی محض از دانشگاه قم

کارشناسی ارشد:ریاضی کاربردی  از دانشگاه علم و صنعت

تعدادی از ویدیوهای تولید شده توسط ایشان

سوابق تحصیلی
کارشناسی: ریاضی کاربردی از دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی ارشد: ریاضی کاربردی از دانشگاه خوارزمی
دانشجوی دکتری  ریاضی کاربردی در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

تعدادی از ویدیوهای تولید شده توسط ایشان

سوابق تحصیلی
کارشناسی:ریاضیات کاربردی از دانشگاه دولتی تفرش

کارشناسی ارشد:ریاضیات گرایش کنترل بهینه از دانشگاه دولتی زنجان

تعدادی از ویدیوهای تولید شده توسط ایشان

سوابق تحصیلی
کارشناسی:ریاضی محض از دانشگاه شریف

کارشناسی ارشد:ریاضی محض از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر­الدین طوسی

تعدادی از ویدیوهای تولید شده توسط ایشان

سوابق تحصیلی
کارشناسی:مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات  از دانشگاه تبریز

کارشناسی ارشد: مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی  از دانشگاه تهران
دکتری : مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی  از دانشگاه تهران

جوایز و افتخارات
دارای مرتبه علمی دانشیار

تالیف ۷ عنوان کتاب تخصصی رشته مهندسی مکانیک
تالیف بیش از ۴۰ عنوان مقاله ISI و علمی پژوهشی

تعدادی از ویدیوهای تولید شده توسط ایشان